Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website van Christenzaken.nl.

Door deze website op welke wijze dan ook te betreden of gebruiken, gaan gebruikers van Christenzaken.nl (hierna: Gebruikers) akkoord met en zijn gebonden aan de voorwaarden en condities van deze website. Christenzaken.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Indien de voorwaarden zijn gewijzigd, stemmen Gebruikers in met de gewijzigde voorwaarden door gebruik te maken van de website van Christenzaken.nl.

Copyright

Al het materiaal op deze website is eigendom van Christenzaken.nl en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Teksten, informatie, foto's, beelden, grafieken of illustraties op deze website, inclusief broncode, mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, (her-)uitgegeven, overgebracht, verspreid of ergens worden opgeslagen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren is toegestaan, mits met bronvermelding, mits nodig is voor een duidelijk aanwijsbaar doel en mits niet meer dan strikt nodig overgenomen wordt.

Reclame en acquisitie

Het maken van reclame (behalve in de bedrijfsvermelding van een Accounthouder) is, op welke wijze dan ook, waaronder mede wordt begrepen het verwijzen via links of door deeplinking niet toegestaan. Ook is het vragen om sponsoring, geld, bewegen tot investeringen of participatie, dan wel iedere (andere) vorm van acquisitie bij bedrijven met een bedrijfsvermelding op Christenzaken.nl niet toegestaan.

Accounts en bedrijfsvermeldingen

Onder Accounthouders wordt verstaan de opdrachtgever, natuurlijk persoon of rechtspersoon, van Christenzaken.nl die een account heeft aangemaakt op Christenzaken.nl en gebruik maakt van en/of aanvrager is van gratis en betaalde diensten door Christenzaken.nl, waaronder bedrijfsvermeldingen, advertenties en/of vacatures.

Christenzaken.nl is een website waar Accounthouders een bedrijfsprofiel kunnen aanmaken en vacatures kunnen publiceren. Een bedrijfsvermelding op Christenzaken.nl is gratis en toegankelijk voor ieder christelijk bedrijf, organisatie, stichting of vereniging.

Een overeenkomst voor het plaatsen van een bedrijfsvermelding komt tot stand door het invullen van de daarvoor bestemde web-formulieren door Accounthouder.

De Accounthouder staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Christenzaken.nl verstrekt heeft.

De Accounthouder zorgt er voor dat de verstrekte gegevens correct en actueel blijven door deze aan te passen indien nodig.

De Accounthouder verleent Christenzaken.nl hierbij het recht om de gegevens voor de bedrijfsvermelding weer te geven op Christenzaken.nl en in correspondentie en e-mails die verband houden met Christenzaken.nl. Verzuim van Christenzaken.nl om gegevens voor een bedrijfsvermelding te publiceren, vormt geen contractbreuk en geeft de klant geen recht op enig rechtsmiddel.

Christenzaken.nl stuurt regelmatig een nieuwsbrief met relevante informatie, activiteiten en aanbiedingen. Accounthouders kunnen in hun account aangeven of ze wel of geen gebruik wensen te maken van de nieuwsbrief.

Christenzaken werkt samen met enige partners voor de uitvoering van haar dienstverlening. Christenzaken.nl verstrekt contactgegevens van bij Christenzaken.nl ingeschreven bedrijven aan haar partners om relevante informatie te (laten) versturen met diensten, informatie, activiteiten en aanbiedingen. We benadrukken dat we hier zeer zorgvuldig mee omgaan; het betreft alleen partners die met hun diensten aansluiten bij de doelstelling van Christenzaken.nl. Bekijk onze partners hier.

Alle bedrijfsvermeldingen op Christenzaken.nl worden zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks aanvaardt Christenzaken.nl geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste informatie of aansprakelijkheid voor schadelijke, lasterlijke, smadelijke of aanstootgevende bedrijfsvermeldingen.

Christenzaken.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bedrijfsvermeldingen te weigeren en/of te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

Het is niet toegestaan om uitingen te plaatsen, die inbreuk maken op de privacy van derden en rechten van derden, meer specifiek intellectuele eigendomsrechten, of op enigerlei wijze te verwijzen naar dergelijke uitingen.

De overeenkomst kan via het eigen account, door een e-mail gericht aan info@christenzaken.nl of aangetekend schrijven (Amsterdamseweg 16 3812RS Amersfoort) worden opgezegd.

Privacy

Voor Christenzaken.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van Gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens, handelt Christenzaken.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bij het invullen van een contactformulier kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden. Deze gegevens worden door Christenzaken.nl gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag en het beantwoorden van uw verzoek of vraag.

Bij bedrijfsvermeldingen maakt Christenzaken.nl onderscheid tussen contactgegevens en publieke bedrijfsgegevens. Als Accounthouder beslist u zelf welke informatie u wel dan niet vrijgeeft en of bedrijfsgegevens vrijgegeven wordt op het bedrijfsprofiel. De informatie in uw account en op uw bedrijfsprofiel kunt u te allen tijde aanpassen of verwijderen.

Christenzaken.nl spant zich in om de gegevens die de Gebruiker/Accounthouder opslaat op de website van Christenzaken.nl zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

De Accounthouder is er zelf verantwoordelijk voor dat derden niet in het bezit komen van de inlognaam en het wachtwoord.

Christenzaken.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat derden in het bezit zijn gekomen van de inlognaam en/of het wachtwoord van de Accounthouder.

Cookies

Christenzaken.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina's. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers, tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. Christenzaken.nl gebruikt cookies:

  • Om u te identificeren bij inloggen en uw ingelogd-status te behouden.
  • Bepaalde functionaliteiten te bieden die alleen beschikbaar zijn wanneer u bent ingelogd.
  • Om algemene bezoekgegevens (statistieken) bij te houden, zoals de meestbezochte pagina's, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.